Výběr titulů                        Objednávky                        Kontakt                                                                        
 
Ediční titul          

 

 

 

ANGLICKÁ  MLUVNICE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚJINY FILOSOFIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍCH VĚD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICKÉ STUDIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚJINY ESTETIKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ DĚJINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSTAVNÉ PŘEHLEDY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÉ MATERIÁLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ VĚDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Introduction to Modern Linguistics. Prague: Urania 1992. 82p. Brožovaná  vazba ve formátu A5. Cena 55 Kč. [anglicky]  (A college textbook for prospective teachers of English serving as an introduction to English studies and general linguistics.)

Teoretický úvod do jazykovědy určený posluchačům anglistiky na pedagogických a filosofických fakultách. Uvádí do problematiky srovnávací a historické mluvnice, nastiňuje nárys aplikované lingvistiky a přibližuje problematiku moderní formální jazykovědy.

 

Indo-European Languages. The Linguistic Prehistory of Indo-European   Languages. Prehistoric Dialects II. Prague: Urania 1993, Pp. 225-314. Brožovaná vazba Cena 85 Kč. ISBN 80-900193-1-8.

Typologický výklad vzniku indoevropských jazyků z heterogenních archeologický kultur, který pokládá tzv. indoevropskou a   nostratickou jednotu za výsledek druhotné asimilace prehistorických prakmenů (aurignacien, magdalenien, gravettien, megalitické kultury aj.). Tento umožňuje novou, hlubší klasifikaci indoevropských jazyků podle etnických, rasových a jazykových typů.

 

Australo-Negroid Languages: A Linguistic Survey of Negro-Australoid and Caucaso-Siouan Languages. Prehistoric Dialects II. Prague 1993: ISBN 80-900193-1-6. Pp. 115-224. Brožovaně. Cena 85 Kč.

Srovnání bantuských, australských, melanéských a vedoidních jazyků jako   jednoho z hlavních prakmenů lidstva. Kulturní paralely jazykové jsou podpořeny systematickou typologií archeologických kultur, antropologických typů, kulturních, folklorních a etnických zvyků. Druhá část studie nastiňuje obdobný přehled strukturní typologie, archeologie, antropologie a etnologie kaukazoidních jazyků, jež zahrnují   zemědělské kultury Severní Afriky, Předního východu, Zakavkazska, Indie a Ameriky. 

 

Prehistoric dialects I-II. An Enquiry into the Origin and Evolution of Human Languages. Prague 2004. Brož., formát A5, 699 stran, cena 200+200 Kč.

ISBN 80-86580-06-7 [anglicky].

Druhé rozšířené a přepracované vydání porovnání fonologické a morfologické stavby všech jazykových rodin světa. Kapitoly o prehistorických kmenech shrnují rovněž evidenci o hlavních antropologických skupinách, etnických kmenech a vývoji jejich pravděpodobných archeologických kultur. Studie vyvrací teoretické předpoklady nostratické hypotézy a dospívá k vlastní klasifikaci jazykových skupin s kompaktním popisech jejich jazykové struktury, mytologie, archeologie i  antropologie. Studii lze číst jako kompendium světové prehistorie rýsující její pravděpodobný evoluční vývoj.

 

A Manual of English Phonetics Prague: Urania. 184p., 2nd edition [anglicky]

2001, ISBN 80-900193-5-8. Brožovaná vazba ve formátu A5. Cena 150 Kč.

(A college textbook introducing  prospective   teachers of English into phonetics, graphemics  and pronunciation but   bringing abundant theoretical proposals for scientific  considerations.)

Teoretická učebnice fonetiky pro studenty pedagogických a filosofických fakult Zahrnuje podněty moderní fonologie, akustiky i grafémiky, podává přehled metodologických přístupů, osvětluje jevy rekapitulací historického vývoje a formalizuje je přehlednou notací generativní fonologie.

 

 

A History of Classic Philosophy. Prague 1993. 179p., ISBN 80-900193-2-3. Brožovaně ve formátu A5. Cena 95 Kč. [anglicky]  (A college textbook of philosophy designed for introductory courses of foreign students at universities and colleges.)

Přehled dějin filosofie pro vysokoškolské úvody do dějin filosofie pro studenty vysokých škol. Doplňuje výklad chronologickými průřezy, jež odhalují dynamiku historického vývoje kulturního myšlení.Chronologické mapy ukazují cyklickou periodicitu v dějinách filosofickou směrů a naznačuje možnosti jejich systematické klasifikace.

 

 

A Modern English Grammar:A Semantic Outline of English Morphology. Prague: Urania 1994, 375p., brož. ve formátu A5. Cena 199 Kč, 2nd edition 2001, ISBN 978-80-900193-6-6 [anglicky].

(A college textbook for prospective teachers of English covering the syllabi of a university course in English morphology. At the same time the edition intends to serve as a detailed theoretical treatise on Modern English grammar.)

Teoretická učebnice morfologie moderní angličtiny pro studenty pedagogických a filosofických  fakult. Jedna z nejpodrobnějších mluvnic angličtiny s přehledem  alternativních vědeckých přístupů  a teoretických metod, která probírá jevy s rekapitulací jejich historického vývoje od staré angličtiny a podává srovnání s typologickým paralelami eurasijských jazyků. Analyzuje jevy s lexikálními přehledy celého sémantického pole a zahrnuje kapitoly o systematice antroponym, zoonym, hydronym a další lexikálních okruhů, jež souvisí s danou gramatickou kategorií. Uvádí dobře do generativní, transformační a relační mluvnice, zahrnuje podněty algebraické sémantiky.

 

English Semantics. Prague 2005. 353p., brož. formát A5. Cena 210 Kč. ISBN 978-80-86580-13-x [anglicky].

Soustavný popis anglické mluvnice z hlediska jeho významových polí a okruhů. Vychází z komponenční analýzy lexika H. Bendixe a analyzuje třídy anglických sloves jako přání, vůle, rozhodnutí, vnímání, pohyb, vlastnictví, chování, žádost atd. Zavádí logický a algebraický kalkulus, popisuje celý přirozený jazyk jako systém algebraické logiky. Doporučeno pro studenty anglistiky jako nový obor přípravy filologických studií.

 

 

Teoretické základy sociálních a politických věd, Prague 2001. 375p, 210 Kč [česky]. ISBN 80-83580-00-8. (The Theoretical Foundations of Social and Political Sciences. An enquiry into the classification of historical forms of society, states, civilisations, political ideologies and jurisdiction.)

Teoretická studie nastiňující systematické základy společenských věd od sociologie po politologii, teorii kultury a filosofii práva. Pohlíží na tyto disciplíny historicky z evolučního pohledu na vývoj forem lidské kultury a podává ucelenou vývojovou klasifikaci forem společnosti, kultury,  náboženství, politických zřízení a  pojetí práva. Pokouší se konstituovat společenské vědy na pevných základech platných v přírodních vědách.

 

Filosofické základy metodologie moderních věd. Praha 2006, 163 stran. Cena 85 Kč. Brožovaně,

ISBN 978-80-86580-12-1.

Učebnice filosofie  pro české studenty vysokých škol. Nástin systematizace hlavních kategorií filosofie a stručný přehled dějinného vývoje světově filosofie. Přiložené tabulky osvětlující logiku dynamického vývoje antické, středověké a moderní filosofie.

 

Historical Perspectives of English Studies in Czech Humanities. A Working Program of English Studies. Prague 2001, Formát A5, Cena  55 Kč, ISBN 978-80-86580-02-4.

Nárys vývojových tendencí a perspektiv budoucího vývoje českých anglistických studií. Metodický materiál vyzvedává vědecký přínos etnografického difusionismu, typologické školy 20. let  (Mathesiova linguistic characterology), Trubetzkého Kettentheorie a směry generativní sémantiky.

 

Dějiny marxistické estetiky. Historický vývoj marxistického estetického učení. Praha 2005. Formát A5, brož.

Pp. 390. ISBN 978-80-86580-14-8.        

Historická studie, která se pokouší vysledovat vývoj marxistické estetiky od nejstarších počátků až do 60. let 20. století. Ukazuje, jak si její literu vykládala každá doba po svém tak, že do její teorie promítala vlastní priority. Základní vývojový zlom se uskutečnil 1933, kdy sovětské výklady přejaly za východisko kultovní tradicionalismus. Tím došlo k zásadní deformaci jejích východisek a zploštění jejího metodologického přínosu. Obnova její kontinuity vyžaduje jasné vyhraničení avantgardní levice proti konservativní filosofie tradice přijaté v kultovní éře.

 

Poetika folklóru - Etnogeneze žánrů ústní slovesnosti . Historická poetika I.

[Historical Poetics I. The Poetics of Folklore and Oral Tradition:

The Ethnogenesis of Genres of Oral Tradition]. Prague 2001, 212 pages,

ISBN 80-900193-9-0  [česky]. (An enquiry into the historical genesis of human cultures, tribal customs, religions and genres of oral tradition.)

První díl historické poetiky, která sleduje obecný vývin forem ústní  slovesnosti od nejprimitivnějších kmenů k počátkům civilizovaného státu. Ukazuje, že lidový folklór se vyvíjel v několika etnických tradicích, o odpovídajících  několika směrů prehistorických kultur a typů světových náboženství. Nástin diachronické evoluce ústní slovesnosti v evolučním průřezu se tak snoubí s hlediskem typologické klasifikace zemědělských, pasteveckých a rybářských kultur. Studie podává klasifikaci žánrových forem pohádky a jejich pozdějších vývojových transformací.

 

Dějiny literární estetiky  I-III

1. Od antiky až po romantismus. Praha 2009. Formát A5, Brožovaně. 390 stran. Cena 210 Kč. ISBN 978-80-86580-07-5. 

2. Od romantismu po meziválečnou avantgardu. Praha 2004. Formát A5, Brožovaně. 375 stran. Cena 200 Kč. ISBN 978-80-86580-08-3. 

3. Od meziválečné avantgardy po postmodernu. Praha 2004. Formát A5, Brožovaně, 375 stran. Cena 200 Kč. ISBN 978-80-86580-09-1.

Dějiny literární estetiky, které systematicky zpracovávají vývoj literární vědy a kritiky  v evropských zemích. Studie není zaměřena na izolované velké osobnosti, ale na vývojové tendence literárních směrů a slohů. Zabírá i pohyb estetického světonázoru a metodologie některých humanitních věd. Pokouší se o systematické mapování chronologického vývoje literárních směrů a přesné vymezení slohových pojmů realismus, klasicismus, sentimentalismus, formalismus atd. Literární a estetický vývoj je zachycen na statistických grafech, jež měří vývojové tendence podle ročních profilů počtů publikací  určitých literárních žánrů. Výsledkem je systematická klasifikace směrových pojmů na historickém základě.

 

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  I. Od počátků po baroko.

Praha 2008. Formát A5, Brožovaně, 357 stran. Cena 200 Kč. ISBN 978-80-86580-22-7.

Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  II. Od baroka po májovce.  Praha 2008. Formát A5, Brožovaně, Cena 200 Kč. 360 stran. ISBN 978-80-86580-23-4.
Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  III. Od májovců po poetismus. Praha 2008. Formát A5, Brožovaně, 345 stran. Cena 200 Kč. ISBN 978-80-86580-24-1.
Dějiny  české literatury v  statistických tabulkách a grafech  IV. Od poetismu do osvobození. Praha 2009. Formát A5, Brožovaně, 381 stran. Cena 210 Kč. ISBN 978-80-86580-32-6.

Směrové dějiny české literatury, jež nejsou jen  kompilativním přehledem autorů a děl, ale soustavnou rekonstrukcí vývojové logiky společnosti, kultury, idejí, žánrů a proudů. Práce obsahuje velké množství tabulek, 

jež sledují vývojové změny směrů a pokoušejí se statisticky vystopovat tendence podle ročních profilů vydaných knih a jemnější typologie jejich žánrů. Výsledky ukazují na souvislosti kulturní periodizace s posloupností tržních cyklů, zákonité tendence vývoje v sousedních literaturách i periodickou návratnost proudů v kulturním procesu. Sociální a ideová hnutí se ukazují být důležitějším vodítkem pro pochopení pohybu estetických norem než jednota díla izolovaných autorů. 

 

A Systematic Survey of Theoretical Mathematics. Praha 2009. 387 stran. ISBN 978-80-86580-35-7. Brožovaně. Cena 210 Kč.

Soustavný přehled moderní teoretické matematiky uvádějící do všech hlavních oborů matematických věd.

Studie se pokouší systematizovat a unifikovat matematické poznání tak, aby všechny podteorie stály  na jednotných základech. Vedle standardních teorií připomíná i nestandardní přístupy umožňující nový pohled na nové pole matematické teorie. Dává přednost operacionalismu před MacLanovou kategorickou algebrou.

Popisuje jednotlivé matematické teorie jako celostné systémy s uzavřenými rekurzivními množinami operací.

 

Geneze levicové kritiky ve Spojených státech (1900-1940) Praha 2009. Formát A5, brož., 380 str., 200 Kč, ISBN 978-80-86580-37-1.     

Nárys historického vývoje americké literární kritiky od 19. století až do II. světové války s důrazem na literární levice. Práce se soustřeďuje na sledování dynamiky ideových proudů a periodizaci cyklů kulturního vývoje. Přehledné tabulky ukazují relativní soulad etap amerického vývoje od kolonizace se souběžnou britskou kulturou. Těžiště práce spočívá v bohatém  časopiseckém materiálu z The Comrade, The Masses, The New Masses a The Liberator, který je dostupný pouze v zahraničních knihovnách.

 

 

Postmoderní krize humanitních věd a úkoly jejich obnovy

Praha 2005, Brož. Formát A5, 55 Kč.  ISBN 80-86580-01-6.

Metodický materiál k stavu současných společenských věd a akademických studií. Nárys metodologických deformací moderní vědy a typologická diagnostika jejích nemocí.

 

 

Towards a Reform of Modern  University Studies. Ad reformandum universitatem.  1. Anthropology,

Sociology, Philology, Aesthetics. A Theoretical Project of Unified Science for Reforming Modern University Studies. Prague 2008. Formát A5, 127stran, 105 Kč, ISBN 978-80-86580-16-4, [anglicky].

Pokus o formulaci systémových základů moderních společenských, humanitních a filologických věd. Tento metodický materiál navrhuje algebraický formalismus k logické klasifikaci věd a vědních oborů a poukazuje

na teoretické nedostatky v konstituci jednotlivých oborů. Jejich hlavní příčinu vidí v odklonu od evolučních projektů 18. století a explozi fundamentalistického iracionalismu ve 20. století.

 

 

Obrysy soustavné literární vědy I-II. Praha 2010, 325+317 stran. ISBN 80-86580-31-9 [česky]

Jedno z nejobšírnějších pojednání o systematické výstavbě literární vědy se zaměřením na literární historii, etnopoetiku, geopoetiku, komparatistiku, genologii a evolucí žánrových forem od prehistorických kmenů do dneška. V příloze jsou přiloženy schematické tabulky vývoje antické a středověké literatury a statistické přehledy anglického, francouzského a českého literárního vývinu.

 

 

Systematic Poetics. Prague 2010, 280 stran, ISBN 978-80-86580-36-4.

Teoretický pohled na soustavné základy literární teorie se zaměřením na její metodologii, estetiku, poetiku, rétoriku a etnopoetiku. Studie obsahuje velké množství tabulek a grafů.